• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Strakstiltak for skognæringen PDF Skriv ut E-post

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke på til sammen 750 millioner kroner for skogsektoren. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i trenæringen, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

 

Skog og tre: Regjeringen setter av 750 millioner kroner for å møte utfordringene i skog- og trenæringen. 75 millioner kroner går over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Satsingen er et ledd i en tiltakspakke der også Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet er involvert.

Tiltakspakken er satt sammen for å møte situasjonen i treforedlingsindustrien og styrke næringa. Hensikten er å øke de langsiktige mulighetene for verdiskaping i norsk trebasert industri.

Regjeringen foreslår å sette av 75 millioner kroner over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Hensikten er å bedre tilgjengeligheten til skogressursene og å styrke utviklingsprosjekter for økt trebruk. Midlene fordeles med 30 millioner kroner til utbygging av kaier, 30 millioner kroner til modernisering av eksisterende skogsveinett og 15 millioner kroner til utviklingstiltak for økt trebruk.

 

  • Vi må bygge flere kaier for å effektivisere tømmetransport lang kysten. Kystfylkene har betydelige skogressurser som snart skal avvirkes. Utbygging av flere kaier langs kysten er et viktig grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til skogindustri i Norge og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, sier landbruks- og matministeren.

 

  • Skogsvegnett er helt avgjørende for lønnsom skogsdrift og for utvikling av skogens positive nærings-, klima- og energibidrag. Vi trenger å modernisere og utvikle skogsveinettet vårt for å få lavere kostnader for uttransport av tømmer. Dette er viktig for industriens råstofftilgang til konkurransedyktige priser, sier landbruks- og matministeren.

 

Landbruks- og matdepartementet har i flere år satset på økt bruk av tre gjennom Trebasert innovasjonsprogram. Midlene skal brukes til utviklingsprosjekter i tre rettet mot byggenæringen og andre relevante aktører. For 2013 er budsjettet 28 millioner kroner. Sett i lys av situasjonen for treforedlingsindustrien er det behov for å utvikle nye miljøvennlige produkter av tre som kan gi grunnlag for verdiskaping og vekst i en viktig verdikjede for Fastlands-Norge. Gjennom tiltak i revidert budsjett styrkes programmet med 15 millioner kroner.

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA