• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Transport av tømmer PDF Skriv ut E-post

Vegdirektoratet fastsatte 15. april 2013 endringer i regler for transport av tømmer.

Endringene innebærer at største tillatte vogntoglengde for en del av vegene som tidligere hadde tillatt vogntoglengde 22,00 meter nå er økt til 24,00 meter.Dette gjelder bare på strekninger som er angitt som 24 i riksveglisten for tømmer og veglistene for fylkes- og kommunale veger. Inntil videre er ingen fylkes- eller kommunale veger åpnet for slik lengde.

Samtidig ble største tillatte totalvekt for slepvogn i vogntog som har tillatt totalvekt 56 tonn økt fra 30 til 32 tonn.

 

Største tillatte vogntoglengde og totalvekt for transport av tømmer fremgår av riksvegliste for tømmertransport og av veglister for fylkes- og kommunale veger. De nærmere bestemmelsene for slik transport finnes i pkt. 7 i vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy.

Denne bestemmelsen innebærer blant annet at:

  • Disse særlige bestemmelsene gjelder kun transport av tømmer med vogntog særlig innrettet for slik transport.
  • Største tillatte vogntoglengde er 22,00 eller 24,00 meter på strekninger som er angitt med slik tillatt vogntoglengde i riksvegliste for tømmer og veglister for fylkes- og kommunale veger. Slik lengde tillates også dersom det kan godtgjøres at det dreier seg om en returtransport.
  • Høyden på slepvognen skal ikke overstige 4,00 meter dersom vogntoget er lengre enn 19,50 meter.
  • Det tillates transportert sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke.
  • På en del av vegene som har største tillatte vogntoglengde 22,00/24,00 meter, er største tillatte totalvekt for tømmervogntog 56 tonn. Dette gjelder likevel bare dersom vogntoget har minst 7 aksler og lengde uten gods minst 21,50 meter. Hvilke veger dette gjelder fremgår av riksveglisten for tømmertransport og av veglister for fylkes- og kommunale veger. Ved returtransport er største tillatte totalvekt for vogntoget 50 tonn.
  • I tømmervogntog med tillatt totalvekt 56 tonn, er tillatt totalvekt for slepvognen 32 tonn. Ved returtransport er største tillatte totalvekt for slepvognen 30 tonn.

 

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Riksvegliste for tømmertransport 150413.pdf

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA